Elke maand vergadert de Zeister gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden live gestreamd via Youtube.

De agenda incl achterliggende stukken zijn te vinden:
zeist.raadsinformatie.nl -> vergadering -> 09-11-2021 

AGENDA

 1. Opening vergadering door de voorzitter, vaststellen agenda en mededelingen
 2. Vaststellen diverse besluitenlijsten

 3. Lijst van ingekomen stukken

  Bespreken klacht fam. Van Essen

         3D Bekrachtiging geheimhouding bijlagen Nota van Zienswijzen, Zienswijzen dhr. Jansen en zienswijzen dhr. en mevr. Van Essen bij       RIB 21.182 Afhandeling klacht fam. Van Essen

 1. Afscheid raadslid Pastoor en installatie nieuw benoemd raadslid CDA

 2. Aanwijzen plaatsvervangend raadsvoorzitter

 3. Vaststellen van de Begroting 2022

 4. Verklaring van geen bedenkingen versnelde woningbouw

 5. Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november

 6. Sluiting